Regulamin PDF Drukuj Email

 

Postanowienia ogólne i definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć następująco: 

Administrator - osoba posiadająca prawo do prowadzenia i administrowania usługami dostępnymi za pośrednictwem Serwisu. 

Aukcja - właściwa dla Serwisu procedura mająca na celu wyłonienie najlepszej Oferty.

Cena maksymalna, Budżet - najwyższa, podana przez Zleceniodawcę kwota, jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na wykonanie Zlecenia.

Komentarz - tekstowa lub/i graficzna dokonana przez Użytkownika ocena realizacji Zlecenia.

Konto - indywidualny profil Użytkownika dający możliwość korzystania z Serwisu. 

Login (nazwa ekranowa) - indywidualna i unikalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego przybrana na etapie zakładania Konta. 

Oferta - udzielona przez Zleceniobiorcę odpowiedź na Zlecenie.

Opis Oferty - zawiera szczegółowy opis wykonania zlecenia. Oferta powinna zawierać cenę brutto, po której Zleceniobiorca deklaruje się wykonać Zlecenie (podaną za całość prac lub z podaniem ceny za jednostkę rozliczeniową np. metr kwadratowy), deklarowany termin rozpoczęcia realizacji Zlecenia oraz pasujący do oferty opis. Oferowana cena stanowi orientacyjną wycenę wykonania Zlecenia na podstawie Opisu Zlecenia i nie jest ofertą w myśl Kodeksu Cywilnego.

 

Opis Zlecenia - zawiera wymagania Zleceniodawcy odnośnie Przedmiotu zlecenia, który Zleceniodawca chce zlecić Zleceniobiorcy. 

Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może uzyskać informacje na temat działania Serwisu. 

Przedmiot oferty - usługa, której dotyczy Oferta. 

Przedmiot zlecenia - usługa, której dotyczy Zlecenie. 

Regulamin - niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki stanowiące integralną jego cześć. 

Strony - uczestnicy transakcji, którymi są Zleceniodawca i Zleceniobiorca. 

 

Serwis - internetowa aukcja zleceń budowlanych i remontowych dostępna pod internetowym adresem http://www.szukajfachowca.pl  prowadzona przez spółkę OZ Labs sp. z o.o. pod adresem: ul. Główna 94/30, 54-061 WrocławNumer identyfikacji podatkowej PL8942991265; Numer REGON: 21176501; Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: Numer rejestru KRS 0000347737;

 

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który po przejściu procedury rejestracyjnej otrzymuje własne Konto, dzięki któremu posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownik może występować w roli Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy lub w obu rolach jednocześnie.

Zlecenie - stanowi zaproszenie do złożenia poprzez Serwis Ofert dotyczących Przedmiotu Zlecenia, którym obrót nie jest zabroniony przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Zleceniobiorca - Użytkownik składający Ofertę, gotowy do wykonania Zlecenia.

Zleceniodawca - Użytkownik składający Zlecenie.

 


§ 1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, łącznie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora.§ 2. Rejestracja


 

1. Rejestracja osoby fizycznej w Serwisie jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego. 

2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej mającej zdolność prawną, jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich, oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego (w szczególności:nazwy firmy, numerów NIP oraz REGON).

3. Procedura rejestracji zostaje zakończona w momencie gdy rejestrujący dokona zwrotnego potwierdzenia, w sposób określony w liście wysłanym drogą elektroniczną przez Administratora na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

 

4. Użytkownik powinien dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w serwisie były aktualizowane w przypadku jakichkolwiek zmian.

5. Użytkownik może przejść procedurę rejestracyjną tylko jeden raz, chyba ze Administrator postanowi inaczej. 

6. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych podczas swojej rejestracji w Serwisie. 

7. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis oraz akceptuje politykę prywatności Serwisu. Warunki dotyczące przetwarzania wyżej wymienionych danych zostały określone w § 3. 

8. Rejestracja w Serwisie wymagana jest tylko przy pierwszej wizycie. Dalsze korzystanie z Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się w Serwisie, co następuje po podaniu indywidualnego Loginu oraz hasła. 

9. Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba pełnoletnia
§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Przetwarzanie danych osobowych reguluje dokładnie polityka prywatności Serwisu dostępna pod adresem http://www.szukajfachowca.pl/reguly/polityka-prywatnosci


2. Serwis podejmuje szereg działań technicznych oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników. 

3. Od momentu zarejestrowania w serwisie Użytkownik ma prawo wglądu oraz aktualizacji podanych danych. 

4. Każdy Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Usuniecie danych osobowych jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury usuwania Konta Użytkownika z Serwisu. Procedura usuwania Konta została szerzej opisana w § 4. 

5. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych, co wiązać się będzie z usunięciem jego Konta z Serwisu. Procedura usuwania Konta została szerzej opisana w § 4. 

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprawne przeprowadzenie transakcji zawartej w Serwisie, komunikacja pomiędzy Użytkownikami, a także komunikacja pomiędzy Administratorem i Użytkownikami, wymaga udzielenia przez Użytkowników, będących osobami fizycznymi zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez OZ Labs sp. z o.o. a ich przekazanie jest całkowicie dobrowolne. 

 

7. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji dotyczących innych Użytkowników, w których posiadanie wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Serwisu lub innego Użytkownika - do celów innych niż zawieranie i realizacji transakcji. 

8. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzone przez firmę OZ Labs sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące, zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem). 


9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane będą udostępniane we wszystkich innych przypadkach dopuszczonych obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem). 


10. Korespondencja prowadzona za pomocą Prywatnych Wiadomości jest archiwizowana i może być wykorzystywana w celach dowodowych.

 


§ 4. Usunięcie Konta Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrejestrować się z Serwisu, co równoznaczne jest z usunięciem jego Konta oraz z utratą wszelkich praw nabytych w Serwisie. W tym celu należy powiadomić o tym Administratora za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie w sekcji "Kontakt". 

2.Użytkownik, którego konto zostało usunięte nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Serwisu.

3. Użytkownik może zostać pozbawiony Konta przez Administratora Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu. 

4. Użytkownik, który zostaje usunięty z Serwisu przez Administratora, traci prawa nabyte w Serwisie.

 

 

 

 

 

§ 5. Uczestnictwo

1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad przepisów prawa. 

2. Możliwość aktywnego korzystania z Serwisu ma Użytkownik, który przeszedł procedurę rejestracyjną, która została omówiona w § 2. 

3. Zarejestrowanie się do serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

4. Użytkownik zobowiązuje się przechowywać i chronić z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa - Login i hasło do autoryzacji w Serwisie. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, ze każda dokonana przy pomocy jego Loginu i hasła autoryzacja w Serwisie będzie traktowana jako dokonana przez tego Użytkownika. 

5. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za umieszczane przez niego w Zleceniach lub Ofertach informacje i materiały. W szczególności każdy z Uczestników zobowiązuje się do nie naruszania praw autorskich i dóbr osobistych innych Użytkowników i osób trzecich. OZ Labs sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje umieszczone w Serwisie przez Użytkowników.

6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników a także udostępniania konta innym osobom. Pojedynczy użytkownik może mieć tylko jedno konto w Serwisie. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody administratora Serwisu i na warunkach przez niego podanych, Użytkownik może zarejestrować kolejne konto(a).

 


§ 6. Procedura składania Zleceń i Ofert 

1. Administrator Serwisu nie jest stroną transakcji zawieranych przez Użytkowników.

2. Serwis poprzez udostępnianie swych zasobów (serwery i oprogramowanie) umożliwia łączenie się Użytkowników na wirtualnym rynku.

3. Serwis jest ogólnodostępny co znaczy, że każdy może przeglądać pojawiające się w nim Oferty i Zlecenia, jakkolwiek tylko zalogowani Użytkownicy mogą uczestniczyć w Aukcjach i korzystać z pełnej funkcjonalności  Serwisu. 

4. Zlecenie może być składane wyłącznie przez Zleceniodawcę i winno zawierać szczegółowe warunki konieczne do jego realizacji. 

5. Oferta może być składana wyłącznie przez Zleceniobiorcę i powinna odpowiadać cechom określonym przez Zleceniodawcę. 

6. Zarówno Zlecenia jak i Oferty mogą być składane tylko w imieniu własnym Użytkownika. 

7. Oferta może być przez Zleceniobiorcę do zakończenia Aukcji zmodyfikowana lub usunięta.

8. Zlecenie otrzymuje status zakończonego w następujących przypadkach: 

a) po upływie czasu zadeklarowanego w formularzu rozpoczęcia Zlecenia.


b) przed upływem zdeklarowanego czasu, kiedy Zleceniodawca zamknie zlecenie. 

9. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Zlecenia, Oferty, Galerii, Pytania Publicznego, które może mieć negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

 

 

 

§ 7. Wybór Oferty

1. Serwis umożliwia dowolny wybór zwycięskiej Oferty. Zleceniodawca podczas wyboru powinien kierować się ceną, czasem realizacji Zlecenia oraz kwalifikacjami Zleceniobiorcy.

Serwis nie narzuca sposobu wyboru zwycięskiej Oferty. Zwycięzcą może być dowolny Zleceniobiorca, który przystąpił do aukcji wystawiając ofertę zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

 

2. Zleceniodawca ma prawo nie wybrać żadnej Oferty


§ 8. Transakcje i system komentarzy

1. Strony Transakcji powinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia Aukcji. W przypadku braku odpowiedzi ze strony kontrahenta w powyższym terminie, druga strona możne od Transakcji odstąpić. 

2. Zawarcie transakcji następuje w chwili zaakceptowania Oferty przez Zleceniodawcę, poprzez wybór opcji "Wybierz zwycięzcę". W takim przypadku Serwis prześle Stronom odpowiednie powiadomienie.

3. Realizacja transakcji winna zakończyć się wystawieniem wzajemnych komentarzy przez Strony. Do tego celu Serwis udostępnia Użytkownikom funkcję o nazwie "komentarze". Funkcja ta daje możliwość wystawienia pozytywnej, negatywnej bądź neutralnej opinii oraz słownego i zdjęciowego komentarza na temat drugiej strony transakcji. Komentarze winny być dokładne, uczciwe oraz nie mogą zawierać treści, które naruszały by prawa lub dobra osobiste. Wystawiający Komentarz ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść. 

4. Komentarze maja swoją graficzną prezentacje w formie kolorowych symboli - umieszczonych przy Loginie Użytkownika. 

5. Wystawienie komentarza winno nastąpić również w następujących przypadkach: 

a) Przez Zleceniobiorcę, którego oferta została wybrana, jeżeli po upływie 7 dni od zakończenia licytacji Zlecenia, w którym brał udział nie uzyska on od Zleceniodawcy informacji która umożliwi realizację transakcji.


b) Przez Zleceniodawcę, w przypadku gdy Zleceniobiorca nie skontaktował się ze Zleceniodawcą w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o wybraniu jego Oferty, przez co uniemożliwił realizację transakcji.

 

 

 

§ 9. Opłaty i prowizje

1. Opłaty za usługi świadczone przez Serwis reguluje załącznik pt. "Cennik usług" - dostępny pod adresem http://www.szukajfachowca.pl/reguly/cennik.
§ 10. Podatki

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, jakie mogą ciążyć na Użytkownikach Serwisu z tytułu ich udziału w transakcjach, jakie doszły do skutku w wyniku udziału w Aukcjach.

 

 

 

§ 11. Prawa i odpowiedzialność Serwisu

1. Serwis  zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu plików sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi jego uzasadnione interesy, godzących w jego wizerunek lub sprzecznych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Serwisu jest w tym przedmiocie ostateczna.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Użytkownik może naruszać interesy Serwisu,  dopuszcza się prób obejścia zasad Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania aplikacji Serwisu. 

3. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na stronie Serwisu.

4. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronie Serwisu działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

a) umieszczanie przez użytkowników na stronie Serwisu treści sprzecznych z prawem jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety


b) umieszczanie przez użytkowników na stronie Serwisu materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w aukcjach.

6. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Użytkowników do korzystania z adresów e-mail. Za Użytkownika uznaje się osobę, której dane zostały wpisane w ramach Rejestracji.

7. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek innej odpowiedzialności wobec uczestników Aukcji za wyjątkiem tych jej form wyraźnie wymienionych w niniejszym regulaminie.

8. Serwis jest stroną jedynie w tych Zleceniach i Ofertach, w których występuje jako Zleceniodawca bądź Zleceniobiorca.

9. OZ Labs sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem oraz bezpieczeństwo zgłaszanych w Serwisie Zleceń oraz Ofert. Jakkolwiek Serwis podejmuje szereg działań prewencyjnych zmierzających do eliminowania wszelkich zdarzeń mogących łamać postanowienia niniejszego Regulaminu. 

10. OZ Labs sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość zgłaszanych w Serwisie Ofert oraz Zleceń, w tym w szczególności nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność towarzyszących im opisów oraz za zdolność do realizacji podjętych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu zobowiązań. Z tego powodu Użytkownik powinien zachować ostrożność podczas zawierania Transakcji za pośrednictwem Serwisu. 

11. Serwis jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za którąkolwiek z zawartych za pośrednictwem Serwisu Transakcji. 

12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników Serwisu na skutek bezpośredniego lub pośredniego korzystania z Serwisu. Użytkownik korzysta z Serwisu na własna odpowiedzialność.

 


§ 12. Obowiązki Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić rzetelny opis usług, które gotów jest nabyć. Opis powinien dotyczyć wyłącznie usługi wystawionej w danej licytacji. Opis ten w szczególności nie może służyć jako reklama, promocja serwisów lub firm, w zakresie nie będącym przedmiotem licytacji. 

2. Zleceniodawca po zakończeniu Aukcji powinien dokonać wyboru najlepszej jego zdaniem Oferty. Jednakże w przypadku gdy, żadna ze złożonych Ofert nie spełnia warunków przedstawionych w Zleceniu, może on odmówić akceptacji którejkolwiek z Ofert.

3. Zleceniodawca może złożyć dowolną ilość Zleceń, pod warunkiem, że jest on w stanie wywiązać się z każdego z tych Zleceń na warunkach podanych w opisie.

 

 

§ 13. Obowiązki Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić rzetelny opis Przedmiotu składanej Oferty tzn. sposobu i czasu wykonania usługi, wykorzystywanych materiałów i narzędzi, ilości osób zaangażowanych w realizacje i inne istotne aspekty wykonania zlecenia. 

2. Zleceniobiorca powinien być gotów na wykonanie usługi w deklarowanym terminie podanym w polu "Termin rozpoczęcia realizacji".


3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich zezwoleń, uprawnień bądź licencji ilekroć takie zezwolenia, uprawnienia bądź licencję konieczne są do wykonania Zlecenia. Zleceniobiorca nie spełniający tego warunku nie może brać udziału w Aukcjach.

4. Zleceniobiorca może złożyć dowolną ilość Ofert w dowolnej ilości Zleceń pod warunkiem, że są one zgodne ze stanem faktycznym i jest on w stanie zrealizować każde z tych Zleceń na warunkach podanych w Ofercie, w momencie wygrania Aukcji.

5. Zabronione jest składanie ofert w wystawionych przez siebie licytacjach; zarówno w przypadku umieszczania ofert z własnych kont, jak i za pośrednictwem kont innych Użytkowników. 

6. Zabronione  jest przebijanie za pomocą innych kont swoich własnych ofert złożonych w licytacjach innych Użytkowników.

 

 

§ 14. Legalność transakcji

1. Serwis zawiadamia organy ścigania w przypadku podejrzenia, ze Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu w oparciu o przepisy prawa RP. 

2. Serwis zastrzega sobie prawo udzielania szczegółowych informacji na temat Użytkownika i jego historii zdarzeń w Serwisie - organom ścigania - w przypadku kiedy o takie informacje wystąpią. 

3. Serwis oferuje swoim Użytkownikom możliwość zgłaszania wszelkich podejrzeń co do Zleceń lub Ofert, noszących znamiona naruszania postanowień Regulaminu, naruszania obowiązujących przepisów prawa lub tez naruszających dobre obyczaje.

 

 

 

§ 15. Transakcje zakazane

1. Przedmiotem Zlecenia lub Oferty mogą  być tylko prawo, towar lub usługa, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa RP oraz postanowienia Regulaminu. 

2. Serwis nie sprawdza wszystkich towarów, usług, praw, których dotyczą Zlecenia lub Oferty, jakkolwiek zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego takiego Zlecenia lub Oferty, która nosi znamiona łamania postanowień Regulaminu lub łamiącej obowiązujące przepisy prawa. 

3. Zakazane jest dostarczanie przez Zleceniodawców i Zleceniobiorców treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204). 

4. Zabrania się zamieszczania zleceń o charakterze towarzyskim lub z podtekstem erotycznym, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny. § 16. Własność intelektualna Serwisu

1. Wszelkie prawa autorskie i własności intelektualnej dotyczące Serwisu stanowią własność OZ Labs sp. z o.o. 

 

2. Serwis może zawierać w swej treści znaki towarowe i nazwy handlowe, które zostały zastrzeżone przez OZ Labs sp. z o.o. lub Użytkowników. 

3. Użytkownicy oraz wszyscy, którzy nie dokonali rejestracji w Serwisie powinni domniemywać, iż wszelkie materiały nie będące ich wyłączną własnością są zastrzeżone i chronione prawem, a co za tym idzie zabronione jest ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody OZ Labs 
sp. z o.o. 

 

 

§ 17. Działania zabronione

1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą powodować utrudnianie lub destabilizowanie funkcjonowania serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta tego Użytkownika. W takiej sytuacji OZ Labs sp. z o.o. podejmie również wszelkie działania dopuszczone prawem RP dotyczące naprawy wyrządzonej szkody. 

2. Zabrania się umieszczania nieprawdziwych informacji dotyczących Zleceń oraz Ofert. 

3. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika Serwisu. 

4. Zabrania się korzystania z informacji umieszczonych w Serwisie w celach reklamowych i rozsyłania wiadomości kwalifikowanych jako "SPAM" przez osoby nie będące pracownikami ani Administratorami serwisu. 

5. Niedozwolone jest umieszczanie w tytule lub opisie oferty jakichkolwiek propozycji wykonania usługi poza Serwisem. 

6. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników HTML lub jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z serwisu, w szczególności zabronione jest:

 

a) wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych licytacji, lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą, 

 

b)automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlenia strony z opisem usługi,

 

c) odczytywanie lub generowanie przez użytkownika plików typu "cookie",

 

d) automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z daną licytacją,

 

e) wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu, - zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert,

 

f) "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.
§18. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu Użytkownicy winni zgłaszać na piśmie, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji, na adres: OZ Labs sp. z o.o. ul. Główna 94/30, 54-061 Wrocław.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis. 

4. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje Użytkowników na podstawie Regulaminu.

5. Decyzje Serwisu w przedmiocie reklamacji Użytkowników podejmowane będą przez Serwis w formie pisemnej.

6. Decyzja Serwisu w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  Od decyzji Serwisu nie przysługuje odwołanie.

7. Wszelkie roszczenia reklamacyjne zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 3 nie będą rozpatrywane.

 


§ 19. Zmiany Regulaminu

1. Regulamin ten może podlegać zmianom. W przypadku wprowadzenia zmian do jego treści OZ Labs sp. z o.o. obowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie poprzez stosowny komunikat zamieszczony w Serwisie§ 20. Rozstrzyganie sporów


1. Wszelkie spory związane z działalnością Serwisu, z udziałem Serwisu będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Serwisu, co nie dotyczy sporów z udziałem konsumentów.

 

Zmieniony ( 24.05.2018. )
 // -->